Ślub w świetle Biblii

You are currently viewing Ślub w świetle Biblii
Ślub w świetle Biblii

 Ślub, według Biblii, to w oczach Boga przymierze małżeńskie, zawarty między kobietą a mężczyzną, który raz nawiązany, zakańcza jedynie śmierć.

W społecznościach chrześcijańskich i ich podróbach wielu ludzi ma trudności z przestrzeganiem tego przymierza, uważając rozwód za unieważnienie ślubu. W różnych denominacjach Protestanckich i w organizacji Świadków, stworzono wyjątek, w odniesieniu do słów z Ewangelii Mateusza, w których łączą cudzołóstwo z nierządem, co jest traktowane jako odrębne czynności. Instytucja katolicka natomiast nie uznaje rozwodów, ale otwiera grzeszną furtkę w postaci unieważniania małżeństw, co w rzeczywistości jest tym samym odstępstwem od Bożych przekazów.

ŚLUB PRZYMIERZEM AŻ DO ŚMIERCI

Przekonanie o prawdziwości “wyjątku Mateusza” wprowadziło wiele osób w błąd. Wpadli w grzeszne związki, przed czym ostrzegał Chrystus. Oczywiście są wyjątki zawarcia nierządnego lub nieważnego związku małżeńskiego np. kazirodztwo czy gdy małżeństwo zostało zawarte pod wpływem przymusu lub jedna ze stron nie miała pełnej wiedzy o poprzednim małżeństwie partnera. 

A ja wam mówię, że każdy, kto oddala swą żonę, poza sprawą nierządu, czyni ją [osobą], względem której scudzołożono, a kto by oddaloną pojął – cudzołoży.

Ewangelia Mateusza 5:32 – Przekład EIB

Mówię wam zaś: Ktokolwiek oddaliłby swoją żonę nie za nierząd i pojął inną – cudzołoży

Ewangelia Mateusza 19:9 Przekład EIB
Zamężna kobieta bowiem, dopóki mąż żyje, jest z nim związana prawem, a jeśli mąż umrze, zostaje uwolniona od prawa męża.
Tak więc, dopóki mąż żyje, będzie nazywana cudzołożnicą, jeśli zostanie żoną innego mężczyzny. Jeśli jednak jej mąż umrze, jest wolna od tego prawa, tak że nie będzie cudzołożnicą, choćby została żoną innego mężczyzny.

List do Rzymian 7:2-3

Z KIM MOŻE WZIĄĆ ŚLUB CHRZEŚCIJANIN?

Teoretycznie prawie każdy ślub zawarty przez kawalera czy pannę jest w oczach Bogach wiążący, ale Bóg daje nam wskazówki przez Biblię kogo jako uczniowie Pana powinniśmy unikać jako kandydata na męża lub żonę. 

Ślub z drugą osobą jest wiążący do końca życia, więc wybór partnera powinien być bardzo rozważny i zgodny z Bożą mądrością. Widać, jak ludzie tego świata często wybierają partnerów powierzchownie, aby potem, po kilku miesiącach kłótni, wielu bojach lądować u prawnika aby zapomnieć przysięgę małżeńską składaną sobie na ślubie. 

Dlatego, gdy w mądrości Bożej wybieramy towarzysza podróży życia, jaką jest małżeństwo zawarte podczas ceremonii ślubnych, możemy nie tylko przemierzać świat jako partnerzy, ale również jako przyjaciele, którzy są ze sobą na dobre i na złe.

BOŻE WSKAZÓWKI

Bóg przez Biblię daje nam wskazówki, z kim Jego uczniowie nie powinni się wiązać, aby uniknąć rozczarowań i kłopotów. Nauki Boże o niewłaściwym doborze partnera życiowego, możemy odnaleźć już w Starym Testamencie, gdy Izrael, wychodząc z Egiptu, otrzymał następujące przykazanie: 

Abyś nie zawierał przymierza z mieszkańcami tej ziemi, abyś – gdy oni popełniają nierząd ze swymi bogami i składają ofiary swym bogom – nie został zawołany, by jeść z ich ofiar;
I nie brał spośród ich córek żony dla swych synów, a wtedy cudzołożyłyby ich córki ze swymi bogami i doprowadziłyby twoich synów do nierządu ze swymi
bogami.

Księga Wyjścia 34:15-16

Dla nas nie jest to nakaz, bo nie żyjemy pod Starym Przymierzem, ale jest to duchowa nauka i historia, aby nie popełniać błędów Izraelitów, którzy wpadli w kłopoty przez pogańskie kobiety nie znające Boga prawdziwego, a oddające się bałwochwalczemu i niesprawiedliwemu życiu dla tego świata i bożków. Izraelici przez te kobiety zaczęli oddawać hołd bożkom sercem i czynem, co skończyło się dla wielu tysięcy tragicznie.

Potem Izrael zamieszkał w Szittim i lud zaczął uprawiać nierząd z córkami Moabu. One zapraszały lud do ofiar swoich bogów. A lud jadł i oddawał pokłon ich bogom. I Izrael przyłączył się do Baal-Peora, i JHWH bardzo rozgniewał się na Izraela. Wtedy JHWH powiedział do Mojżesza: Zbierz wszystkich naczelników ludu i powieś ich przed JHWH na słońcu, aby zapalczywość gniewu JHWH odwróciła się od Izraela. Mojżesz powiedział więc do sędziów Izraela: Niech każdy z was zabije swoich ludzi, którzy przyłączyli się do Baal-Peora. A oto jeden z synów Izraela przyszedł i przyprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza i na oczach całego zgromadzenia synów Izraela, którzy płakali przed wejściem do Namiotu Zgromadzenia. Gdy zobaczył to Pinchas, syn Eleazara, syna Aarona, kapłana, wstał spośród zgromadzenia i wziął do ręki oszczep. I poszedł za tym Izraelitą do namiotu, przebił oboje, tego Izraelitę oraz kobietę przez jej podbrzusze. I plaga wśród synów Izraela została powstrzymana. A tych, którzy umarli od tej plagi, było dwadzieścia cztery tysiące.

Księga Liczb 25:1-9

ODSTĘPSTWO BŁOGOSŁAWIONEGO KRÓLA

Król Salomon, syn Dawida, otrzymał dar mądrości od Boga za swoją chęć służby ludziom i mądrego zarządzania Izraelem. W zamian obiecano mu pokój, dostatek i powodzenie, jeśli pozostanie wierny. Księgi Królewskie i Kroniki opowiadają o jego wielkich czynach, jednak w pewnym momencie zaczął łamać przykazania Boga, poślubiając kobiety pochodzące z innych narodów.

Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich, co było sprzeczne z nakazem Pana. Mimo daru mądrości Salomon odwrócił się od Boga, oddając cześć obcym bogom.
 
Mogliśmy przeczytać, że Salomon wdał się w wiele związków i miał wiele żon, co, chociaż dozwolone w Starym Przymierzu, nie zawsze było mądre. Bóg ostrzegał, aby zwłaszcza król nie brał wielu żon (Powtórzonego Prawa 17:17).

Król Salomon pokochał wiele kobiet cudzoziemskich: córkę faraona, Moabitki, Ammonitki, Edomitki, Sydonitki, Chetytki, Z narodów, co do których Pan nakazał Izraelitom: Nie łączcie się z nimi i one niech się nie łączą z wami, nakłonią bowiem na pewno wasze serca do swoich bogów. Otóż do tych zapałał Salomon miłością. Miał on siedemset żon prawowitych i trzysta nałożnic, a te jego kobiety omamiły jego serce. Gdy się zaś Salomon zestarzał, jego żony odwróciły jego serce do innych bogów, tak że jego serce nie było szczere wobec Pana, Boga jego, jak serce Dawida, jego ojca. Toteż poszedł Salomon za Asztartą, boginią Sydończyków, i za Milkomem, ohydnym bałwanem Ammonitów. Salomon postępował źle wobec JHWH i nie wytrwał wiernie przy Panu jak Dawid, jego ojciec. Wtedy to założył Salomon święty gaj dla Kemosza, ohydnego bałwana Moabitów, na górze położonej na wschód od Jeruzalemu, i dla Molocha, ohydnego bałwana Ammonitów. Podobnie uczynił dla wszystkich swoich cudzoziemskich żon, które paliły kadzidła i składały ofiary swoim bogom. Toteż Pan rozgniewał się na Salomona za to, że odwrócił serce swoje od JHWH, Boga izraelskiego, który mu się dwukrotnie ukazał I to mu szczególnie przykazał, aby nie poszedł za innymi bogami. Lecz on nie przestrzegał tego, co Pan przykazał.

1 Księga Królewska 11:1-10

To doprowadziło Pana do gniewu, przez co w następstwie Salomon zaznał niepokoju i wielu wojen, a nie pokoju obiecanego przez Boga. W księdze Kohleta spisanej przez Salomona, mamy przesłanki, że odwrócił się od swojego złego postepowania, uznając, że posiadanie tylu kobiet to była tylko marność. To jak skończył Salomon to wie Bóg Ojciec i Pan Jezus Chrystus.  

My z kolei otrzymujemy dużą naukę, dotyczącą wiązania się z ludźmi nie będącymi w Panu, ukazującą, że osoba niewierząca Bogu może być powodem naszego zatracenia odwodząc nas od Zbawiciela i Jego łaski, a ślub z grzesznikiem na pewno nie ułatwi nam drogi do Nowego Jeruzalem. 

NOWE PRZYMIERZE O ŚLUBIE Z NIEWIERZĄCYMI

Dla ludzi nowonarodzonych Słowo Boże powinno być głównym wyznacznikiem, co jako uczniowie Pana Jezusa powinniśmy czynić albo czego powinniśmy się wystrzegać. Już wspominałem, że generalnie ślub możecie wziąć z każdym, kto nie jest rozwodnikiem. Warto pamiętać jednak, że nawet prawidłowo zawarty ślub nie będzie dobry dla nowonarodzonej osoby, jeżeli na partnera swojego życia wybierze osobę niewierzącą. W pierwszej kolejności musimy zawsze pamiętać o tym, by to co czynimy, nawet jeśli nie jest grzechem dawało nam wzrost duchowy.

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić.

1 List do Koryntian 6:12
Bóg daje wskazówki dotyczące małżeństwa między innymi w 7 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Pokazując tam, że osoby mające Boga w sercu powinny wchodzić w stan małżeński z osobami idącymi za Panem, natomiast ślub z osobą niewierzącą jest pułapką w którą możemy wpaść. 
Mamy przestrogę w Biblii, że jak jesteśmy wierzącymi mamy trzymać się z dala od drogi niewierzących i wówczas nie wchodzić w stan małżeński. 

Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu.

1 List do Koryntian 7:39

Nie wprzęgajcie się w nierówne jarzmo z niewierzącymi. Cóż bowiem wspólnego ma sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo jaka jest wspólnota między światłem a ciemnością?

2 List do Koryntian 6:14-15
Jeszcze raz jednak podkreślę, jeżeli już podczas ślubu zawarłeś związek małżeński z osobą niewierzącą, jesteś z nią związany do końca życia! Jeżeli wasz partner jest niewierzący, nie zwalania was to z przymierza małżeńskiego!

BĄDŹ ROZSĄDNY I NIE SŁUCHAJ GŁOSU SERCA

Bądźcie rozważni w swoich decyzjach, nie myślcie, że przez to, że wy wierzycie możecie od tak niewierzącego poprowadzić do Pana Jezusa po przez ślub. Sami znamy małżeństwa, w których nawrócenie jednego z małżonków nastąpiło już po ślubie, ale ich partnerzy nie stali się uczniami Pana Jezusa. Mąż lub żona w Panu nie powinna pod żadnym pozorem pójść na ustępstwa w udziale w grzesznych czynach, które dla typowego człowieka tego świata jest normalnym postepowaniem. To wszystko powoduje pewne zgrzyty, które będą czynić pewne różnicę między wierzącym a niewierzącym. 
Trzymajmy się przestrogi, jaką daje nam Słowo Boże, i nie kierujmy się tylko głosem serca, które według Biblii jest zwodnicze.

Strzeż twego serca z całą pilnością, bo z niego tryska życie.

Księga Przysłów 4:23

Najzdradliwsze ponad wszystko jest serce i najbardziej przewrotne. Któż zdoła je poznać? Ja, JHWH, badam serca i doświadczam nerki, aby oddać każdemu według jego dróg i według owocu jego uczynków.

Księga Jeremiasza 17:9-10
Paweł, pisząc do Koryntian, podkreślał, że wszystko, co działo się z Izraelem w Starym Przymierzu, ma być dla nas przestrogą. Wskazuje, że powinniśmy unikać złych dróg, nie łącząc się z niewierzącymi, co może prowadzić do odstępstwa od Pana.
 

A to stało się dla nas przykładem, żebyśmy nie pożądali złych rzeczy, jak oni pożądali. Nie bądźcie więc bałwochwalcami, jak niektórzy z nich, jak jest napisane: Usiadł lud, aby jeść i pić, i wstali, aby się bawić. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia trzy tysiące; I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów; Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu i zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres czasów.

1 List do Koryntian 10:6-11

WYBIERZ ODPOWIEDNIĄ DROGĘ

Czas na podsumowanie i przemyślenie, dlaczego Bóg tak bardzo przestrzega nas przed ślubem z osobą nie idącą tą samą drogą co droga Bożego dziecka. Dla wielu osób może być to niezrozumiałe, przecież miłość może zmienić wszystko, może zmienić tą osobę i doprowadzić ją przed oblicze Pana, jednak pamiętajmy, że choć żyjemy ze sobą, nie możemy brać odpowiedzialności za myśli, emocje, a tym bardziej kwestię duchowe drugiej osoby.  Nasze zachowanie, światło które dajemy, może pomóc odnaleźć naszej żonie czy mężowi właściwą drogę, jednak jeśli się tak nie stanie, może być ogromnym utrapieniem dla nas. Kwestie wielu decyzji, brak udziału w grzesznych świętach, inne metody wychowawcze czy inne kwestie nie pozwalające na kompromisy, a doprowadzające do niepotrzebnych sporów będą zawsze kością niezgody. 
Może się okazać, że taki związek zamiast dawać wzrost duchowy, przynosi utrapienia, ból, ucisk pod własnym dachem i to co początkowo może być akceptowane przez partnera, z czasem może być zapalnikiem do znienawidzenia się nawzajem. 

Dlatego drodzy bracia i siostry, wiemy, że to nie bywa łatwa decyzja, bo gdy serce
wypełnia się zauroczeniem, nie myślimy o tym co będzie za kilka miesięcy czy lat. Szukamy w potencjalnym partnerze jedynie zalet, odwracając oczy od rzeczy, które w przyszłości mogą nas podzielić. Często sprawa wiary bywa kwestią poboczną, bo szukamy w głowie planu, że możemy odmienić życie tej drugiej osoby, ale musimy też pamiętać, że taki związek  może doprowadzić do naszego duchowego wypalenia, a jeśli coś nie przybliża nas do Boga, a może w jakikolwiek sposób wpłynąć na osłabienie relacji z Panem powinniśmy to jak najszybciej uciąć. 
Zanim się z kimś zwiążecie na poważnie zastanówcie się czy taki związek będzie dla Was najlepszy i czy łączenie się z człowiekiem myślącym inaczej w tak ważnych kwestiach ma perspektywy na zdrową przyszłość. Wytłumaczcie takiej osobie dlaczego Bóg jest dla was najważniejszy i co dla nas wszystkich zrobił Chrystus na krzyżu. Jeżeli to nie otworzy serca tego człowieka, i nie będzie mógł od początku pojąć, że nie będzie miejsca na kompromisy w najważniejszej sferze Waszego życia, wiecie, że nie warto tu słuchać serca i zagłuszać głosu Boga. 
 
Pamiętajcie, że Bóg może dać wam najlepszego pobożnego męża czy żonę, gdzie wspólnie będziecie żyć na chwałę Pana – i by w każdej, nawet najmniejszej kwestii pytać Boga co powinniście uczynić, a On da Wam odpowiedź we właściwym czasie.