Chrzest wodny

You are currently viewing Chrzest wodny
CHRZEST WODNY
Chrzest wodny ku wyznaniu publicznie wiary poprzedzony oddania życia Chrystusowi, jest dobrym duchowym czasem, co przyzna każdy chrześcijanin! Jest to element w którym chcemy upodobnić się do Pana. Uczynił to nasz Zbawiciel i mamy pewność ,że Jemu się to podoba gdy wyznajemy wiarę w Niego jako Pana i Zbawcę . Chrzest wodny jest różnie traktowany w wyznaniach chrześcijańskich i parachrześcijańskich. Według wielu zborów chrzest wodny przede wszystkim jest wyznaniem wiary, ale niektóre instytucje dają mu znaczenie zbawienne. Aby wiedzieć, jak traktować moment chrztu wodnego, powinniśmy zajrzeć do Słowa Bożego, w którym Bóg daje nam wytyczne. 

CHRZEST WODNY KU ZBAWIENIU?

Każdy uczeń Pana studiujący Słowo Boże, wie, że żaden czyn nie jest nas wstanie zbawić.

Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłaty za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność;


List do Rzymian 4:2-4

Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował, I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście – I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar;
Nie z uczynków, aby się kto nie chlubił.
Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili.


List do Efezjan 2:4-10

Chrzest wodny jest uczynkiem rodzącym się w wierze w chęci naśladowania naszego Pana. Wiele społeczności uczy, że chrześcijanin musi zostać ochrzczony wodą (H2O), ale w Biblii próżno szukać wersetów potwierdzających tą tezę, raczej znajdujemy wypowiedzi, że zapieczętowanie obiecanym Duchem nas naradza na nowo i wówczas zradzamy się z wody żywej, a nie ten materialnej. Dodam ponownie jak powyżej, chrzest wodny na pewno jest dobrym duchowym czasem z innymi zbawionymi osobami i daniem świadectwa poddania się naszemu Panu. 

Sam Paweł zaznaczał, że nie jest posłany do udzielania chrztu wodnego, tylko do głoszenia Dobrej Nowiny ku zbawieniu wielu. Gdyby chrzest wodny byłby kluczowy to również Paweł by chrzcił każdego, kto uwierzył. Nie widzimy w Biblii nikogo bardziej gorliwego z uczniów Pana, kto by walczył tak o zbawienie ludzi.
Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa,
Aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni.
Ochrzciłem też i dom Stefana; poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem.
Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.


1 List do Koryntian 1:14-17

CHRZEST WODNY - CZYM JEST?

Według słowa greckiego “baptizo” to zanurzenie, które w Nowym Testamencie ma dwa oblicza. Jeden chrzest o którym dzisiaj tutaj mówimy to zanurzenie w wodzie, drugi jest chrztem w Duchu Świętym, który jest ku zbawieniu. 

CHRZEST WODNY - DLA KOGO?

Chrzest wodny jest dla każdego, kto uwierzył w to, że Pan Jezus umarł za grzechy świata, że jest ON Synem Bożym który zmartwychwstał zasiadając po prawicy Boga Ojca. Tak naucza nas Bóg przez Słowo Boże. Pan Jezus dzięki swojej łasce daje nam chrzest w Duchu Świętym ku życiu wiecznemu. Jeżeli w to wierzysz i kierujesz serce na Pana, aby stać się Jego sługą, by pełnić wolę Boga Ojca i Syna Bożego, możesz zostać ochrzczonym w wodzie, ku wyznaniu publicznie, że Pan Jezus jest twoim Panem i Zbawicielem. 
A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony?
Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym.
I kazał zatrzymać wóz, zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody, i ochrzcił go.

Dzieje Apostolskie 8:36-38
I wyprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? A oni rzekli: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i twój dom. I głosili Słowo Pańskie jemu i wszystkim, którzy byli w jego domu.
Tejże godziny w nocy zabrał ich ze sobą, obmył ich rany, i zaraz został ochrzczony on i wszyscy jego domownicy.

Dzieje Apostolskie 16:30-33

CHRZEST WODNY JAKO ŚWIADOMA DECYZJA

Chrzest wodny nie może być jakąś formą przymusu, lecz świadomym publicznym wyznaniem wiary chrześcijańskiej i publicznym wyznaniem Syna Bożego jako Pana i Zbawiciela. Jeżeli robimy to dobrowolnie, to wiemy, że podstawą tego czynu jest wiara i miłość, tak jak wyżej o tym już wspomniałem. 

Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, bo ten, kto przychodzi do Boga, musi wierzyć, że on jest i że nagradza tych, którzy go szukają.

List do Hebrajczyków 11:6

CHRZEST WODNY JAKO POGRZEB

Tak właśnie, chrzest wodny to również forma pogrzebu. Gdy umiera cieleśnie człowiek jego zwłoki oczekują na pochówek i tutaj możemy porównać, że moment uwierzenia w Pana i Zbawiciela to chwila gdy naradzamy się na nowo, a stary człowiek umiera. Przestajemy żyć cieleśnie, a zaczynamy żyć duchowo. Dlatego chrzest wodny staje się formą pogrzebu, gdzie publicznie stary człowiek jest chowany i żegnany, lecz w tym przypadku bez smutku, a w radości w Duchu Świętym. 

CHRZEST W IMIENIU PANA CZY TRÓJCY?

Wiele zborów trynitarialnych w ostatnich czasach próbuje forsować znaczenie chrztu w formule trójcy, bazując na jednym wersecie (Ew. Mateusza 28:19 patrz poniżej). Polegajmy jednak na całym Słowie Bożym. Powinien tak robić każdy wierzący, nie wycinając fragmentów z kontekstu, czy też budować doktryn na jednym wersecie. Powinniśmy tłumaczyć Słowo – Słowem, dzięki czemu, nie zbudujemy niepotrzebnych filozofii wyciętych z kontekstu czy opartych na ludzkiej tradycji.

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkie go, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.

Ewangelia Mateusza 28:18-20

NAUKOWE FAKTY Z BIBLII NR 5 - PIERWSZA ZASADA TERMODYNAMIKI

Wtedy Piotr powiedział do nich: Pokutujcie i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na przebaczenie grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 2:38
Na żadnego z nich bowiem jeszcze nie zstąpił. Byli tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

Dzieje Apostolskie 8:16
I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili go, aby pozostał u nich kilka dni.

Dzieje Apostolskie 10:48
Paweł zaś rzekł: Jan. chrzcił chrztem upamiętania i mówił ludowi, żeby uwierzyli w tego, który przyjdzie po nim, to jest w Jezusa.
A gdy to usłyszeli, zostali ochrzczeni w imię Pana Jezusa.

Dzieje Apostolskie 19:4-5
Czy rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł za was został ukrzyżowany albo w imię Pawła zostaliście ochrzczeni? Dziękuję Bogu, że nikogo z was nie ochrzciłem prócz Kryspa i Gajusa, aby ktoś nie powiedział, że jesteście w imię moje ochrzczeni. Ochrzciłem też i dom Stefana; poza tym nie wiem, czy kogo innego ochrzciłem. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy.

1 List do Koryntian 1:13-17

Chrzest wodny w imieniu trójcy jest nie Biblijny i nie powinien mieć miejsca. 
Cały kontekst fragmentu z Ewangelii Mateusza ukazuje, że faktycznie jest o Panu Jezusie, który otrzymał władze od Ojca i że to ON jest z kościołem do skończenia świata, a nie trzecia osoba trynitarialnego podejścia. Nowy Testament objawia nam jedynego Boga Ojca i jedynego Syna Bożego, którzy są w swoim ludzie przez Ducha Świętego. Widzimy nakaz wykazany w tym fragmencie, że został wykonany przez Apostołów w Dziejach Apostolskich, którzy głosili wybaczenie grzechów w łasce ofiary Pana Jezusa, który został posłany przez Boga Ojca. Wszyscy którzy uwierzyli byli chrzczeni Duchem Świętym, tak jak jest dzisiaj. Bez obecności Ojca i Syna w nas, nie możemy dostąpić zbawienia i stać się nowymi ludźmi.

KTO MOŻE UDZIELIĆ CHRZTU WODNEGO?

Studiując Słowo Boże widzimy, że chrztu wodnego udzielali uczniowie Pana Jezusa, byli to mężczyźni, dlatego w naszym zborze stosujemy się do tego, co jest w Biblii. 

GDZIE PRZYJĄĆ CHRZEST WODNY?

Gdy czytamy Biblię widzimy, że typowy chrzest wodny czy chrzest Janowy odbywał się w akwenie wodnym np. rzece, jeziorze, basenie. Ja z Anią przyjmowaliśmy chrzest wodny w rzece Kurówce. Ważne jest, aby wokół chrztu nie działy się grzeszne zachowania. 

CHRZEST WODNY FORMĄ POSŁUSZEŃSTWA

Chrzest wodny staje się momentem kiedy publicznie ogłaszamy pełnię posłuszeństwa wobec woli Boga Ojca i Syna Bożego. Jeżeli nie mamy w sercu oddania się Bogu wedle przykazań, to nie jest to akt posłuszeństwa, ale pusty religijny rytuał:
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą.

Ewangelia Marka 12:30

CHRZEST WODNY NIEMOWLĄT

Instytucja katolicka (i nie tylko) praktykuje chrzest niemowląt, co próżno szukać w Słowie Bożym. Prostą kwestia jaką każdy powinien dostrzec to jest nieświadomość takiego dzieciątka, które nie rozumie grzechu, winy i idąc tym tropem łaski zbawienia. Nie może wyznać oddanie życia Chrystusowi, gdzie nawet nie zna Go rozumem. 
W rzeczywistości chrzest wodny niemowląt to nic innego jak przypisanie tego dziecka to listy sekty katolickiej, która czerpie profity z kolejnej wpisanej osoby do tego tworu pseudo chrześcijańskiego. Moi rodzice również poddali mnie rytuałowi w katolickiej instytucji, jednak gdy Pan Jezus mnie nawrócił, wypisałem się z tej sekty po przez złożenie tzw. apostazji.

CHRZEST WODNY W DENOMINACJACH

Chrzest wodny w różnych instytucjach i denominacjach ma różne znaczenie. W Polsce przyjęcie chrztu w danym “kościele” oznacza wejście w struktury, gdzie wierny staje się członkiem na papierze tego zgromadzenia. Chrzest wodny niemowląt u katolików uważany jest za warunek zbawienia, zresztą ta instytucja trzyma w niewoli swoich wiernych twierdząc, że bez ich sakramentów człowiek stracony. Generalnie jest uzależnieniem od instytucji, jest to typowe zachowanie sekty. 
Chrzest wodny odbywa się podobnie jak w Katolicyzmie na niemowlętach, różnica jest taka, że tutaj nie polewają główki dziecka jak w instytucji Watykańskiej, ale zanurzają dziecko trzykrotnie w wodzie. Chrzest wodny odbywa się po przez formułę trynitarialną.

CHRZEST WODNY ŚWIADKOWIE JEHOWY

W organizacji chrzest wodny jest jednym z kluczowych elementów zbawienia, które jest według nich tylko w organizacji, a chrzest umożliwia wstąpienie do struktur ich tworu. Ich formuła pytań nie ma nic wspólnego z Panem Jezusem i nie chrzczą w imieniu Pana ani w formule trynitarialnej. Świadkowie nie chrzczą niemowląt, lecz według stwierdzeń byłych członków organizacji zdarzają się chrzty również już dzieci w około 8 lat. Podobnie jak u katolików czy prawosławiu, twierdzenie, że bez nich nie można dojść do zbawienia jest zwykłym wciąganiem do sekty, która uzależnia człowieka od struktur denominacyjnych. 

CHRZEST WODNY U PROTESTANTÓW

Takie denominacje jak Adwentyści, Baptyści czy Zielonoświątki nie uznają chrztu wodnego do zbawienia, a jako element wyznania wiary i wstąpienia do ich wspólnoty (oczywiście jeżeli potrzebujesz chrztu, bo w innym przypadku można wpisać się za pomocą deklaracji ). Jest część zborów protestanckich uznających chrzest niemowląt, tj. metodyści, luteranie, anglikanie itd. Część z nich uznaje ważność zbawienia przez ten akt, a część tego nie uznaje. Wywodzą się z Ameryki organizacja Mormonów uznaje, że można przyjąć chrzest za zmarłą osobę i pomóc jej trafieniu do wyższych kręgów pośmiertnych. Generalnie więcej ciekawych informacji o tej sekcie możecie przeczytać poniżej: 

KTO SZUKA TEN ZNAJDUJE

Jeżeli macie jakieś wątpliwości, odpowiedzi znajdziecie w Słowie Boży, pytajcie Boga, a ON wam pomoże odnaleźć wszelką prawdę. Kto szuka ten znajduje, a Pan Jezus i Bóg Ojciec nigdy was nie zawiodą. Pamiętajcie, żebyście na siłę się nie spieszyli z chrztem wodnym, tylko dali się poprowadzić Panu, aby to był czas zbudowania, a nie udręki.