Grzeszne zachowania chrześcijan podczas pamiątki wieczerzy

You are currently viewing Grzeszne zachowania chrześcijan podczas pamiątki wieczerzy
Grzeszne zachowania chrześcijan podczas pamiątki wieczerzy
 Pamiątka wieczerzy Pańskiej jest szczególnym czasem, który powinien być poświęcony na oddanie chwały Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi w zdrowej społeczności duchowej. Czas pamiątki ostatniej wieczerzy to wspólne wspominanie w społeczności wielkiego momentu odkupienia, który jest szczególną chwilą ciała Chrystusa jakim jest kościół. Niestety, bylejakość denominacyjna przeważnie prowadzi do odstępstw od prawdy biblijnej. Niewłaściwe podejście do pamiątki wieczerzy to grzech, który może mieć bardzo złe skutki.

PODPORZĄDKOWANIE BIBLIJNYM STANDARDOM

Instytucje i organizacje w tym również wiele zborów oddzielonych od denominacji mają problem z prawidłowym obchodzeniem wieczerzy Pańskiej. Zamiast oddawania chwały Bogu, wchodzi w to wszystko bylejakość denominacyjna gdzie ważniejsza staje odbębnienie rytuału niż autentyczność duchowa i zwyczajne przypomnienie we wspólnym kręgu naszego odkupienia, które dał nam Pan. To prowadzi do szeregów odchyłów od zasad biblijnych i porządku ustanowionego przez samego Pana Jezusa.

Ważne jest, aby pamiętać, że wspominanie wieczerzy Pańskiej nie powinno być jedynie formalnością do odklepania, a zarazem robieniem z tego rytuału niezbędnego do zbawienia. Pamiątka wieczerzy powinna być głębokim przeżyciem duchowym, które zbliża społeczność do Boga Ojca i Syna Bożego i zarazem do siebie nawzajem. To czas refleksji nad odkupieniem i jednością ciała Chrystusowego. Grzeszne zachowania chrześcijan na pamiątkach wieczerzy są nie tylko zaniedbaniem nakazów Bożych, ale także źródłem smutku dla samej duchowej Rodziny, której głową jest Chrystus.

PRZYKŁAD PROSTO Z WIECZERZY

Otrzymaliśmy nakaz od Boga z prostym przesłaniem:

Lecz jak ten, który was powołał, jest święty, tak i wy bądźcie świętymi we wszelkim waszym postępowaniu;
Gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty.

1 list Piotra 1:15-16
Nakaz Boga, aby być świętymi, jak On jest święty, jest jasny i prosty. Werset biblijny wyraźnie wskazuje, że powinniśmy naśladować Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa we wszystkim, co nam przekazują poprzez swoje nauki zawarte w Biblii. To nie tylko kwestia przestrzegania nakazów, ale również unikania odchyleń od wyznaczonego przez Boga wzoru.

Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie.
Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów?
A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. Każdego więc, kto słucha tych moich słów i wypełnia je, przyrównam do człowieka mądrego, który zbudował swój dom na skale.
I spadł deszcz, przyszła powódź, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom, ale się nie zawalił, bo był założony na skale.

Ewangelia Mateusza 8:21-25

W Ewangelii Mateusza, Pan Jezus jasno mówi o tym, że nie wszyscy, którzy wyznają Jego imię, wejdą do Królestwa Niebieskiego, lecz ci, którzy spełniają wolę Bożą. Stawia to ważne, retoryczne pytanie: czy spożywanie w grzeszny sposób pamiątki wieczerzy Pańskiej odzwierciedla prawdziwe naśladowanie Chrystusa?

Jednym z odchyłów w społecznościach podczas pamiątki jest brak jednego kielicha. Mogłoby się wydać to dziwne, ale tak właśnie jest. W ostatnim czasie świadectwo jednego brata w Chrystusie rzuciło nam światło na odchylenie od Biblijnego wzoru. Brat był świadkiem pamiątki na której kielich w rzeczywistości zamienił się w kieliszki…

 

Powyższy przykład gdzie jeden kielich zamienił się w kieliszki, ilustruje problem odchyleń od biblijnego wzoru. W Ewangelii Mateusza, Pan Jezus jasno wskazuje, że kielich reprezentuje nowy testament w Jego krwi, a chleb – Jego ciało oddane na krzyżu za nas. Stąd też ważne jest, aby wierni nie tylko przypominali sobie te słowa, ale także przypominali je zgodnie z pierwotnym przekazem.
 

Wspomniana sytuacja doświadczeń brata nie jest odosobniona, co w sumie przypomniałem sobie parę dni temu. Gdy na początku swojej drogi szukaliśmy społeczności i trafiliśmy do łódzkiego zboru Baptystów, z którego notabene po miesiącu Pan nas wyprowadził przez ekumeniczne zwiedzenie. Baptyści wówczas czyniąc pamiątkę, również podawali “kielich” w kieliszkach… Nie ma co szukać wytłumaczeń, że odbyło się to w pandemii bo było to w 2015 roku. 

Opisana sytuacja z łódzkiego zboru Baptystów podkreśla potrzebę zwrócenia uwagi na zgodność z nauką biblijną. Pamiątka Wieczerzy Pańskiej nie powinna podlegać dowolnym interpretacjom czy kreatywnym ulepszeniom. Wspólnoty chrześcijańskie powinny wrócić do fundamentów biblijnych, unikając wszelkich odchyleń, które mogą zatrzeć pierwotne znaczenie. Ekumenia doprowadza do coraz większego odejścia od fundamentu nauk Biblijnych, co przynosi coraz większe zwiedzenie.
A Słowie Bożym możemy przeczytać, że nie były to kieliszki:
A gdy jedli, Jezus wziął chleb, pobłogosławił, połamał i dał uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest moje ciało.
Potem wziął kielich, złożył dziękczynienie i dał im, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy;

Ewangelia Mateusza 26:26-27
Wziął też chleb, złożył dziękczynienie, połamał i dał im, mówiąc: To jest moje ciało, które jest za was dane. To czyńcie na moją pamiątkę.
Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi, która jest za was wylana.

Ewangelia Łukasza 22:19-20
Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb;
A gdy złożył dziękczynienie, połamał i powiedział: Bierzcie i jedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. Czyńcie to na moją pamiątkę.
Podobnie po wieczerzy wziął też kielich, mówiąc: Ten kielich to nowy testament w mojej krwi. Czyńcie to, ilekroć będziecie pić, na moją pamiątkę.

1 list do Koryntian 11:-23-25
Przywrócenie prawdy biblijnej podczas wieczerzy Pańskiej wymaga skupienia na istocie tego czasu w społeczności, zgodnie z nauką zawartą w Piśmie Świętym. Dążenie do świętości, zgodnie z nakazem Boga, obejmuje również przestrzeganie Jego nakazów dotyczących właściwego sprawowania wieczerzy Pańskiej. Wtedy ta szczególna chwila stanie się nie tylko pamiątką historyczną, lecz głębokim przeżyciem duchowym, łączącym w jedności ciało Chrystusowe.

ALKOHOL NA PAMIĄTCE?

Doświadczenie związane z obserwacją pamiątki u Baptystów, gdzie tzw. pastor prezentował dwie opcje kieliszków – z sokiem winogronowym i alkoholowym winem – stawia to przed nami pytanie: czy spożywanie alkoholu podczas wieczerzy jest zgodne z nauką biblijną?

Słowo “wino” w języku hebrajskim czy greckim (Stary i Nowym Testamencie) rzeczywiście może odnosić się zarówno do soku winogronowego, jak i do alkoholowego napoju. Aby zrozumieć kontekst wieczerzy, warto sięgnąć do prawa Mojżeszowego, które w Księdze Wyjścia 12:15 jasno nakazuje, aby podczas święta Paschy nie jedzono niczego kwaszonego. Wino alkoholowe uzyskuje się przez proces fermentacji, co oznacza, że spożywanie alkoholu podczas Wieczerzy byłoby sprzeczne z tym przykazaniem.

Przez siedem dni będziecie jeść przaśny chleb. Już w pierwszym dniu usuniecie zakwas z waszych domów, bo ktokolwiek będzie jadł coś kwaszonego, od pierwszego dnia aż do siódmego, ta dusza zostanie wykluczona z Izraela.

Księga Wyjścia 12:15
Chrystus i Jego uczniowie obchodzili Paschę, stosując się do prawa Mojżeszowego, bo pod nie, podlegali przed ukrzyżowaniem Pana. Dlatego też, używając słowa “wino”, warto zwrócić uwagę na to, że w kontekście wieczerzy Pańskiej nie było to alkoholowe wino, które podlegałoby procesowi fermentacji ale sok winogronowy.

ALKOHOL NA WIECZERZY TO GRZECH

Jeśli wiemy, że Pan Jezus był doskonały i nie posiadał żadnej skazy podczas swojego ziemskiego życia jako drugi Adam, to warto zwrócić uwagę, że w trakcie wieczerzy Pańskiej nie ujawnia się żadna okoliczność, która sugerowałaby spożycie alkoholu przez Pana Jezusa. Wręcz przeciwnie, gdy rozważamy Jego doskonałość, jest to pewne, że w chwili ustanawiania wieczerzy, użył on soku winogronowego, aby nie zgrzeszyć.

Warto przywołać nauki apostoła Pawła, który w Pierwszym Liście do Koryntian ostrzega przed niegodziwym spożywaniem wieczerzy Pańskiej:

Ilekroć bowiem będziecie jedli ten chleb i pili ten kielich, śmierć Pana zwiastujecie, aż przyjdzie. Dlatego też kto je ten chleb albo pije ten kielich Pański niegodnie, będzie winny ciała i krwi Pana. Niech więc człowiek bada samego siebie i tak niech je z tego chleba, i niech pije z tego kielicha. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała Pańskiego. Dlatego jest wśród was wielu słabych i chorych, a niemało też zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie sądzili, nie bylibyśmy sądzeni.

1 List do Koryntian 11:26-31

BLUŹNIERCZA PAMIĄTKA WIECZERZY KATOLIKÓW

Najbardziej bluźnierczym aspektem eucharystii w katolicyzmie jest dogmat o przeistoczeniu opłatka, zwanego hostią, w dosłowne ciało Chrystusa, który cierpi na krzyżu. Ta nauka to odstępcze i bluźniercze postępowanie wobec Zmartwychwstałego Zbawiciela. Biblia naucza nas o jednorazowym ofiarowaniu ciała Jezusa na krzyżu, a nie o jego ponownym cierpieniu podczas każdej mszy

Jest więc rzeczą konieczną, aby odbicia rzeczy niebieskich były oczyszczane tymi sposobami, same zaś rzeczy niebieskie lepszymi ofiarami aniżeli te.
Albowiem Chrystus nie wszedł do świątyni zbudowanej rękami, która jest odbiciem prawdziwej, ale do samego nieba, aby się wstawiać teraz za nami przed obliczem Boga; I nie dlatego, żeby wielekroć ofiarować samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią,
Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie.

List do Hebrajczyków 9:23-26
Należy zauważyć, że Biblia jest jednoznaczna w przekazie, że Pan nie cierpi i nie cierpiałby wielokroć. Biblia wskazuje na jednorazową ofiarę Chrystusa, która miała miejsce na krzyżu, a idea ponownego cierpienia podczas grzesznej mszy jest kłamstwem i bluźnierstwem. Cała fałszywa pamiątka katolicka nie ma nic wspólnego z Biblijną pamiątką wieczerzy.

BADAJCIE I CZYŃCIE WOLĘ BOGA

Badajcie i czyńcie wolę Boga, to nie tylko wezwanie, ale także obowiązek dla każdego ucznia Chrystusa chodzącego w duchu. Podobnie jak Bereiczycy, którzy badali Pismo, tak i my powinniśmy bacznie przyglądać się nauce, praktykom, które obecnie wypaczają denominacje i błądzące w grzesznym alkoholu zbory. 
 
Są to małe rzeczy, ale Pan Jezus nauczał, ze kto nie jest wierny w małym, również nie będzie wierny i w dużym, druga sprawa, że każdy grzech jest na śmierć i niewolno nam dobrowolnie grzeszyć, bo depczemy wówczas po ofierze Pana i nie piszę o upadkach które mogą się przydarzyć każdemu, ale celowemu zgrzeszeniu mimo wiedzy jak się sprawy mają.
Kto jest wierny w najmniejszym, i w wielkim jest wierny, a kto w najmniejszym jest niesprawiedliwy, i w wielkim jest niesprawiedliwy.

Ewangelia Łukasza 16:10
Prosimy was bracia i siostry o modlitwę za tych, którzy błądzą w alkoholowym zwiedzeniu, wprowadzając tę “chorobę świata” do Kościoła. Wspólnoty chrześcijańskie powinny być miejscem, gdzie ludzie zbawieni i uzdrowieni między innymi z nałogów, mogą mieć dobry duchowy czas na chwałę Boga Ojca i Syna Bożego. Kościół to nie miejsce do wprowadzania nałogów i grzechów.
 
Badajmy Słowo Boże, trzymajmy się nauk Pana Jezusa, i módlmy się za tych, którzy mogą być w błędzie, aby ich serca otworzyły się na prawdziwą naukę Bożą, a Kościół pozostał miejscem świętym, oddalającym się od grzesznego Babilonu jakim jest ten świat.